0%
قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

.

1397/08/20 در ساعت 13:15:54

‌قانون ثبت اسناد و املاک

‌مصوب 26 اسفند ماه 1310 شمسی (‌کمیسیون قوانین عدلیه)

ادامه مطلب
‌قانون ثبت اسناد و املاک
1397/08/20 در ساعت 13:04:58

‌قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

‌مصوب 5 فروردین ماه 1308

ادامه مطلب
‌قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر
1397/08/20 در ساعت 12:02:26

‌قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی

‌قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی

ادامه مطلب
‌قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی
1397/08/20 در ساعت 11:59:14

‌قانون راجع به اموال غیر منقول اتباع خارجی

مصوب 16 خرداد ماه 1310 شمسی

ادامه مطلب
‌قانون راجع به اموال غیر منقول اتباع خارجی
1397/08/20 در ساعت 11:52:36

‌قانون معادن

ادامه مطلب
‌قانون معادن
1397/08/20 در ساعت 11:40:59

قانون مبارزه با پولشویی

عطف به نامه شماره 32156/27149 مورخ 6/7/1381 در اجراء اصل یکصدو بیست‌و سوم (123)

ادامه مطلب
قانون مبارزه با پولشویی
افزودن ماژول جدید