0%
راهنمای مشارکت در ساخت

راهنمای حقوقی مشارکت در ساخت

.

1397/07/16 در ساعت 12:24:50

اصول حاکم بر یک قرارداد مشارکت در ساخت

اصول حاکم بر یک قرارداد مشارکت در ساخت

ادامه مطلب
اصول حاکم بر یک قرارداد مشارکت در ساخت
1397/07/16 در ساعت 12:23:21

مخاطرات حقوقی( مشترک طرفین)

مخاطرات حقوقی( مشترک طرفین)

ادامه مطلب
مخاطرات حقوقی( مشترک طرفین)
1397/07/16 در ساعت 12:20:08

مخاطرات حقوقی(سازنده)

مخاطرات حقوقی سازنده

ادامه مطلب
مخاطرات حقوقی(سازنده)
1397/07/16 در ساعت 12:17:45

مخاطرات حقوقی(مالک)

مخاطرات حقوقی قرارداد مشارکت در ساخت

ادامه مطلب
مخاطرات حقوقی(مالک)
1397/07/16 در ساعت 12:13:43

بعد حقوقی

ابعاد یک قرارداد مشارکت در ساخت مهمترین ابعاد و ملاحظاتی که طرفین قرارداد قبل از انعقاد قرارداد می بایست به آن توجه نمایند عبارتند از ملاحظات اقتصادی، ملاحظات فنی، ملاحظات حقوقی و ملاحظات شخصیتی که در ادامه به اختصار مورد بررسی قرار می گیرند:

ادامه مطلب
بعد حقوقی
1397/07/16 در ساعت 12:11:55

بعد اجتماعی

ابعاد یک قرارداد مشارکت در ساخت مهمترین ابعاد و ملاحظاتی که طرفین قرارداد قبل از انعقاد قرارداد می بایست به آن توجه نمایند عبارتند از ملاحظات اقتصادی، ملاحظات فنی، ملاحظات حقوقی و ملاحظات شخصیتی که در ادامه به اختصار مورد بررسی قرار می گیرند:

ادامه مطلب
بعد اجتماعی
مشاهده خبرهای بیشتر
افزودن ماژول جدید