0%
دعاوی مشترک

دعاوی مشترک

1397/07/29 در ساعت 16:33:28

ابطال رای داوری

در برخی از قراردادهای ملکی متداول است که شخص یا اشخاصی به عنوان داور جهت رسیدگی به اختلافات طرفین قرارداد انتخاب شوند که در صورت بروز اختلاف این اشخاص اقدام به صدور رای کنند و یا ممکن است حل اختلافات را به شخصی به عنوان داور ارجاع دهند و او اقدام به صدور رای کند....

ادامه مطلب
ابطال رای داوری
1397/07/29 در ساعت 16:23:48

توقیف عملیات اجرایی ثبت و ابطال اجراییه ثبت

اداره اجرای ثبت متولی اجرای اسناد لازم الاجرا و اسناد رسمی تعهد اور است.چک و قرارداد تسهیلاتی بانکی و سند ازدواج مهم ترین اسناد لازم الاجرا هستند .....

ادامه مطلب
 توقیف عملیات اجرایی ثبت و ابطال اجراییه ثبت
1397/07/29 در ساعت 16:21:01

اعتراض ثالث نسبت به حکم

اگر حکمی از سوی دادگاه صادر شود این حکم نه تنها نسبت به طرفین پرونده معتبر است بلکه نسبت به اشخاص ثالثی که در دعوا به عنوان یکی از طرفین حضور نداشتند قابلیت اجرا دارد.......

ادامه مطلب
 اعتراض ثالث نسبت به حکم
1397/07/29 در ساعت 15:38:00

اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال

در مواردی که ملک در اجرای دستور یا رای دادگاه توقیف می شودهر شخصی که حقی در ملک دارد .....

ادامه مطلب
اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال
1397/07/29 در ساعت 15:34:48

مطالبه ی بهای حق ریشه و نسق زراعی

حق ریشه یا نسق زراعی نوعی حق مالی است .صاحب حق ریشه و نسق زراعی که اقدام به تخلیه ملک و تحویل ان به مالک کرده است می تواند دادخواست مطالبه حق ریشه و نسخ زراعی را تقدیم کند.......

ادامه مطلب
 مطالبه ی بهای حق ریشه و نسق زراعی
1397/07/29 در ساعت 15:19:05

ابطال سند رهنی

سند رهنی یک سند رسمی محسوب می شود که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود و به موجب ان راهن یا بدهکار ملک خود را به عنوان وثیقه ی بدهی خود در رهن مرتهن یا طلبکار قرار می دهد.....

ادامه مطلب
 ابطال سند رهنی
1397/07/29 در ساعت 15:17:04

ابطال سند رسمی انتقال

سند رسمی انتقال مالکیت در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود و پس از انکه به امضای طرفین رسید خلاصه معامله به اداره اسناد و املاک ارسال مس شود تا در دفاتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک انتقال مالکیت ثبت شود....

ادامه مطلب
 ابطال سند رسمی انتقال
1397/07/29 در ساعت 15:12:11

تایید رجوع از هبه

زمانی که عقد هبه بین طرفین(واهب و متهب)منعقد می شود و ملک در اختیار متهب قرار می گیرد اگر عین موهوبه

ادامه مطلب
 تایید رجوع از هبه
1397/07/28 در ساعت 10:46:48

تایید انفساخ قرارداد

این امکان وجود دارد که عقود و قراردادها پس از انکه به صورت صحیح تشکیل شدند در شرایطی بدون نیاز به اراده حقوقی جدید منحل شود این نوع انحلال انفساخ نام داردانفساخ قرارداد به دو صورت قابل تصور است:

ادامه مطلب
تایید انفساخ قرارداد
1397/07/28 در ساعت 10:44:34

تایید فسخ معامله به قصد فرار از دین

چنانچه شخص مدیون برای جلوگیری از توقیف اموال خود و فرار از پرداخت دین به طلبکاران اموال خود را به دیگران منتقل کند این عمل را معامله به قصد فرار از دین می گویند......

ادامه مطلب
تایید فسخ معامله به قصد فرار از دین
1397/07/28 در ساعت 10:39:08

تایید فسخ قرارداد به جهت تدلیس

تدلیس عبارت است از پوشاندن عیب مال و نمایاندن امتیاز و کمال غیر واقعی در مال .......

ادامه مطلب
 تایید فسخ قرارداد به جهت تدلیس
1397/07/28 در ساعت 10:33:43

تایید فسخ قرارداد به جهت خیار غبن

غبن زمانی محقق می شود که میان ارزش واقعی ملک مورد معامله و ارزش تعیین شده در قرارداد اختلاف وجود داشته باشد......

ادامه مطلب
 تایید فسخ قرارداد به جهت خیار غبن
افزودن ماژول جدید